AKO VYBAVIŤ


V tejto časti internetovej stránky ponúkame občanom informácie ako postupovať v rôznych životných situáciach alebo pri vybavovaní dokladov či potrdení a povolení. Nájdetu tu aj viacero tlačív a formulárov, ktoré potrebujete pri vybavovaní rôznych záležitosti na obecnom úrade. Môžete si ich stiahnúť a vyplnené doniesť na obecný úrad. Samozrejme, ak s čímkoľvek budete mať problém, pracovníčky obecného úradu vám ochotne pomôžu priamo v kancelárii. Časť formulárov je lepšie a rýchlejšie vyplňať na obecnom úrade, lebo údaje z nich sa zadávajú priamo do elektornických databáz. Formuláre postupne spracuvávame do elektronickej podoby a veríme, že čoskoro pribudnú všetky na tejto stránke.

Formuláre a žiadostiEvidencia obyvateľstva

prihlásenie na trvalý pobyt

pdfPDFrtfRTFodtODTonlineINFO

prihlásenie na prechodný pobyt

pdfPDFrtfRTFrtfODTonlineINFO

odhlásenie z trvalého pobytu

pdfPDFrtfRTFodtODTonlineINFO

žiadosť o pridelenie súpisného čísla

pdfPDFrtfRTFodtODTonlineINFO

žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle

pdfPDFrtfRTFodtODT
Odbor výstavby

ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy

pdfPDFrtfRTFrtfODT

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o zmenu užívania stavby

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o odstránenie stavby

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o vydanie stavebného povolenia

pdfPDFrtfRTFrtfODT

návrh na kolaudáciu stavby

pdfPDFrtfRTFrtfODT

prehlásenie stavebného dozoru

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o predĺženie termínu ukončenie výstavby

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1.10.1976)

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o povolenie informačného, rekl. alebo propag. zariadenia

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

pdfPDFrtfRTFrtfODT
Životné prostredie

žiadosť o výrub drevín

pdfPDFrtfRTFrtfODT

povolenia užívania verejného priestranstva

pdfPDFrtfRTFrtfODT

malý zdroj znečistenia ovzdušia

pdfPDFrtfRTFrtfODT
Sociálny odbor

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

pdfPDFrtfRTFrtfODT

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

pdfPDFrtfRTFrtfODT

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

pdfPDFrtfRTFrtfODT

vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (pre poskytnutie soc. služby)

pdfPDFrtfRTFrtfODT

žiadosť

pdfPDFrtfRTFrtfODT