REALIZOVANÉ PROJEKTY A GRANTY


Obec v uplynulých rokoch čelila viacnásobným pokusom o exekúcie. Príčinou bol starý úver, poskytnutý ešte v deväťdesiatych rokoch na výstavbu kanalizácie. V tejto situácii bolo veľmi problematické zabezpečiť aspoň základný chod obce. O to viac bol problém žiadať a dofinancovať projekty a granty.

Aj napriek tomu sa obci podarilo uskutočniť niekoľko projektov, ktoré pomohli zlepšiť prostredie a vybavenie obce.


Názov projektu: MOaPS v obci Lastomír
 • Miesto realizácie projektu: Lastomír
 • Výška príspevku NFP: 162 866,91 EUR
Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK.
Plagát

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Lastomír
 • Miesto realizácie projektu: Lastomír
 • Výška príspevku NFP: 31 200 EUR
Hlavný cieľ projektu je podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.
Plagát

Názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
 • Miesto realizácie projektu: Lastomír
 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Výška príspevku NFP: 140 596,35 EUR
Hlavný cieľ projektu: zlepšenie životnej úrovne MRK obyvateľov ako sociálne vylúčených komunít v obci Lastomír a to zlepšením základnej technickej infraštruktúry v obci.
Plagát Publicita

Názov projektu: Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu
 • Miesto realizácie projektu: Lastomír
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Celkové oprávnené výdavky: 191 416,09 EUR
 • Výška príspevku NFP: 181 845,29 EUR
Projekt rieši zlepšenie energetických vlastností budovy Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Lastomír a to obnovou obalových konštrukcií - zateplením obvodového plášťa, modernizáciu vykurovacích systémov, osvetlenia a systémov prípravy teplej vody za účelom zníženia spotreby energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Lastomír.
 • KATEGÓRIA: Eurofondy
VÝZVA

 • KATEGÓRIA: Verejné obstarávanie k projektu - Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu ■ ■ ■ 17.12.2019 ■ ■ ■
VÝZVA 2019_12_priloha1_identifikacia.doc 2019_12_priloha2_npk.docx 2019_12_priloha3_vv.zip 2019_12_priloha4_zod.pdf 2019_12_priloha5_zu.docx 2019_12_priloha6_konflikt.docx 2019_12_priloha7_pd.zip 2019_12_priloha8_ref.pdf Plagát

Komunitné centrum
Ďalším z úspešných projektov v našej obci je výstavba Komunitného centra. Výška nenávratneho finančného príspevku predstavuje 319 037,55 €. Obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5%. Komunitné centrum vznikne na obecnom pozemku za dnešným Klubom dôchodcov. Jeho budúcu podobu si môžete pozrieť na vizualizácii. V zmysle povinnej publicity projektu uverejňujeme aj nasledujúce dokumenty, ktoré súčasne poskytujú krátky opis projektu.
 • KATEGÓRIA: Eurofondy
Vizualizácia Publicita Opis Dodatok č.2 Rozpočet dodatok č. 2 Rozpočet tabuľka

Podpora separovaného zberu
V roku 2015 sa obci podarilo získať finančné prostriedky z Envirofondu v celkovej výške 122 133,23€. Obec sa uchádzala o dotáciu s projektom pod názvom "Separovaný zber v obci Lastomír I. etapa: Zber a úprava bioodpadu". Projekt patrí pod Oblasť C: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA a činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Zo získaných prostriedkov obec nakúpi napríklad traktor, vlečku, mulčovač a ďalšie strojové vybavenie a zariadenia potrebné pre separovaný zber. Obec spolufinancuje projekt čiastkou 5% z celkového rozpočtu, konkrétne sumou 6.428,07€.
 • KATEGÓRIA: Eurofondy
Foto

Enviroprojekt
V roku 2014 sa obci konečne podarilo vyriešiť exekúcie na majetok obce (úverom a dohodou s veriteľmi), čim sme sa konečne mohli zapojiť aj do žiadostí o granty a eurofondy. Prvým významnejším projektom bola obnova a dobudovanie časti odvodňovacích systémov v obci. Samospráva na to získala finančné prostriedky z Envirofondu vo výške 30065 €. Celkový rozpočet vrátane spolufinancovania bol 35821€.
 • KATEGÓRIA: Eurofondy
Foto

Orange - Šanca pre váš región
Prostredníctvom nadácie Orange – Šanca pre váš región, získala naša obec finančnú pomoc na výstavbu detského ihriska. Realizácia projektu prebehla v mesiacoch jún – október 2014. Predkladateľom projektu bola učiteľka našej ZŠ - Mgr. Katarína Sikorai.
 • KATEGÓRIA: Granty nadácií
Foto

Kompostovisko
Projekt s oficiálnym názvom Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva bol realizovaný v roku 2011 s podporou Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a z rozpočtu Slovenskej republiky.
 • KATEGÓRIA: Nórske fondy
Foto

Multifunkčné ihrisko
Obec v roku 2014 žiadala z programu Ministerstva vnútra SR finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ. Dotácia už bola schválena, vo výške 18 000€. Prebiehajú však ešte rokovania pred podpisom zmluvy, kedže požadovaná suma bola oveľa vyššia a najlacnejšie multifunkčné ihrisko stojí približne 35000€. V prípade, že by obec mala celú chýbajúcu sumu dofinancovať, bude to pre obecný rozpočet veľmi problematické.
 • KATEGÓRIA: Výzva Ministerstva vnútra SR
Foto - výstavba ihriska Prevádzkový poriadok ihriska

PRIPRAVOVANÉ A PODANÉ PROJEKTY A GRANTY

Obec má v zásobníku projektov nachystané viaceré žiadosti. Niektoré opakovane podávame, ak sú aktuálne vyhlásené výzvy. Niektoré sú v štádiu projektových zámerov, prípadne je v nich obec zapojená ako súčasť väčšieho celku.

Projekt cyklotrasy
Riešiteľom projektu je košický VÚC. Plánovaná je cyklotrasa z oblasti Zemplínskej Širavy po násype Laborca s napojením až na cyklotrasy v tokajskej oblasti. V katastri Lastomíra je projekt plánovaný na ľavom brehu Laborca. V Sliepkovciach potom prejde na pravú stranu Laborca a bude pokračovať na juh až do tokajskej oblasti s prípadným cezhraničným napojením až na maďarské cyklotrasy v oblasti rieky Tisy. Tie sú v súčasnosti už vybudované. Ak chodíte autom cez Pribeník na kúpalisko v Kišvárde, tak cyklotrasy cesta pretína na niekoľkých miestach.
 • KATEGÓRIA: Mikroregión a cezhraničná spolupráca
Foto