REALIZOVANÉ PROJEKTY A GRANTY


Obec v uplynulých rokoch čelila viacnásobným pokusom o exekúcie. Príčinou bol starý úver, poskytnutý ešte v deväťdesiatych rokoch na výstavbu kanalizácie. V tejto situácii bolo veľmi problematické zabezpečiť aspoň základný chod obce. O to viac bol problém žiadať a dofinancovať projekty a granty.

Aj napriek tomu sa obci podarilo uskutočniť niekoľko projektov, ktoré pomohli zlepšiť prostredie a vybavenie obce.


Podpora separovaného zberu
V roku 2015 sa obci podarilo získať finančné prostriedky z Envirofondu v celkovej výške 122 133,23€. Obec sa uchádzala o dotáciu s projektom pod názvom "Separovaný zber v obci Lastomír I. etapa: Zber a úprava bioodpadu". Projekt patrí pod Oblasť C: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA a činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Zo získaných prostriedkov obec nakúpi napríklad traktor, vlečku, mulčovač a ďalšie strojové vybavenie a zariadenia potrebné pre separovaný zber. Obec spolufinancuje projekt čiastkou 5% z celkového rozpočtu, konkrétne sumou 6.428,07€.
  • KATEGÓRIA: Eurofondy
Foto

Enviroprojekt
V roku 2014 sa obci konečne podarilo vyriešiť exekúcie na majetok obce (úverom a dohodou s veriteľmi), čim sme sa konečne mohli zapojiť aj do žiadostí o granty a eurofondy. Prvým významnejším projektom bola obnova a dobudovanie časti odvodňovacích systémov v obci. Samospráva na to získala finančné prostriedky z Envirofondu vo výške 30065 €. Celkový rozpočet vrátane spolufinancovania bol 35821€.
  • KATEGÓRIA: Eurofondy
Foto

Orange - Šanca pre váš región
Prostredníctvom nadácie Orange – Šanca pre váš región, získala naša obec finančnú pomoc na výstavbu detského ihriska. Realizácia projektu prebehla v mesiacoch jún – október 2014. Predkladateľom projektu bola učiteľka našej ZŠ - Mgr. Katarína Sikorai.
  • KATEGÓRIA: Granty nadácií
Foto

Kompostovisko
Projekt s oficiálnym názvom Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva bol realizovaný v roku 2011 s podporou Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a z rozpočtu Slovenskej republiky.
  • KATEGÓRIA: Nórske fondy
Foto

PRIPRAVOVANÉ A PODANÉ PROJEKTY A GRANTY

Obec má v zásobníku projektov nachystané viaceré žiadosti. Niektoré opakovane podávame, ak sú aktuálne vyhlásené výzvy. Niektoré sú v štádiu projektových zámerov, prípadne je v nich obec zapojená ako súčasť väčšieho celku.

Multifunkčné ihrisko
Obec v roku 2014 žiadala z programu Ministerstva vnútra SR finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ. Dotácia už bola schválena, vo výške 18 000€. Prebiehajú však ešte rokovania pred podpisom zmluvy, kedže požadovaná suma bola oveľa vyššia a najlacnejšie multifunkčné ihrisko stojí približne 35000€. V prípade, že by obec mala celú chýbajúcu sumu dofinancovať, bude to pre obecný rozpočet veľmi problematické.
  • KATEGÓRIA: Výzva Ministerstva vnútra SR
Foto

Oprava a obnova fasády kultúrneho domu
Projekt je vypracovaný vráta projektovej dokumentácie. Opakované podávaný pri výzvach zameraných na energetické úspory budov.
  • KATEGÓRIA: Výzva Ministerstva vnútra SR
Foto

Projekt cyklotrasy
Riešiteľom projektu je košický VÚC. Plánovaná je cyklotrasa z oblasti Zemplínskej Širavy po násype Laborca s napojením až na cyklotrasy v tokajskej oblasti. V katastri Lastomíra je projekt plánovaný na ľavom brehu Laborca. V Sliepkovciach potom prejde na pravú stranu Laborca a bude pokračovať na juh až do tokajskej oblasti s prípadným cezhraničným napojením až na maďarské cyklotrasy v oblasti rieky Tisy. Tie sú v súčasnosti už vybudované. Ak chodíte autom cez Pribeník na kúpalisko v Kišvárde, tak cyklotrasy cesta pretína na niekoľkých miestach.
  • KATEGÓRIA: Mikroregión a cezhraničná spolupráca
Foto