PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Informácie pre prípadných uchádzačov v rámci verejných obstarávaní vypisovaných obcou Lastomír.


Obec Lastomír je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.


Verejný obstarávateľ: Obec Lastomír
Sídlo: Lastomír 322, 072 37 Lastomír
Štatutárny zástupca: Ľubomír Šipoš, starosta obce
E-mail: obeclastomir@minet.sk
Telefón/Fax: +421 688 75 41

Číslo účtu:
IBAN:
IČO: 00325406
DIČ: 2020738951

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.