Všeobecné zaväzné nariadenia obce Lastomír


VZN, SMERNICE A DOKUMENTY 2024
random blog post VZN - Dotácie
O poskytovaní dotácii
VZN, SMERNICE A DOKUMENTY 2023
random blog post VZN - návrh
ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU
random blog post VZN
VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
random blog post VZN
VZN O PRENÁJMOCH
random blog post VZN
VZN O TKO
VZN, SMERNICE A DOKUMENTY 2022
random blog post VZN - TKO
O miestnom poplatku za odpad
random blog post VZN Materská škôlka
VZN O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV ...MŠ
VZN, SMERNICE A DOKUMENTY 2021
random blog post VZN - poplatky škôlka
O určení výšky príspevkov...
VZN, SMERNICE A DOKUMENTY 2019
random blog post VZN - návrh
O podmienkach prevádzky KD, domu smútku, cintorína, predaja tovarov, poplatky za prenájom a služby.
random blog post VZN - TKO - návrh
VZN O miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady
VZN, SMERNICE A DOKUMENTY 2018
random blog post DOKUMENT
Zásady odmeňovania poslancov 2018 (nové)
random blog post DOKUMENT
Zásady odmeňovania poslancov 2018 (staré)
VZN A SMERNICE A DOKUMENTY 2017
random blog post DOKUMENT
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2017 - 2025
random blog post DOKUMENT
Zásady hospodárenia
random blog post DOKUMENT
Komunitný plán sociálneho rozvoja na roku 2017 - 2021
random blog post VZN
Povodňový plán obce
random blog post VZN
O určení predajného a prevádzkového času
VZN A SMERNICE 2016
random blog post VZN
O záväznej časti spoločného Územného plánu (ÚPN)
random blog post SMERNICA
Registratúrny poriadok
random blog post VZN
O nakladaní so stavebným odpadom v roku 2016
random blog post SMERNICA
Verejné obstarávanie
random blog post VZN
O miestnom poplatku za komunálne odpady
staršie VZN
random blog post VZN
Povodňový plán záchranných prác obce Lastomír
random blog post VZN
Školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lastomír
random blog post VZN
O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Lastomír
random blog post VZN
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2006
random blog post VZN
O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti
random blog post VZN
O dani z nehnuteľnosti
random blog post VZN
O tuhom komunálnom odpade
random blog post VZN
O dani za psa
random blog post VZN
O trhových miestach
random blog post VZN
O znečisťovaní ovzdušia
random blog post !!!Návrh VZN!!!
Pracovný návrh VZN o odpadoch
random blog post VZN
popis

Územný plán obce (návrh na prerokovanie od roku 2023)

random blog post Územný plán
SEA_Oznámenie o strategickom dokumente
random blog post Územný plán
A ZaD1 ÚPN-O Lastomír Textová časť n
random blog post Územný plán
B ZaD1 ÚPN-O Lastomír_Záväzná časť_n
random blog post Územný plán
C ZaD1 ÚPN-O Lastomír_Záber pôdy PP a LP_n
random blog post Územný plán
03_Komplexný výkres_Lastomír Z1_n
random blog post Územný plán
04_Doprava_Lastomír Z1_n
random blog post Územný plán
07_Záber PP_Lastomír Z1_n

Územný plán obce (do roku 2023)

random blog post Územný plán
A Textová časť
random blog post Územný plán
B Návrhová záväzná časť
random blog post Územný plán
C Návrh vyhodnotenie
random blog post Územný plán
Príloha 1
random blog post Územný plán
Príloha 2
random blog post Územný plán
Príloha 3
random blog post Územný plán
Príloha 4
random blog post Územný plán
Príloha 5
random blog post Územný plán
Príloha 6
random blog post Územný plán
Príloha 7
random blog post Územný plán
Príloha 8

Archív dokumentov

Archív dokumentov pred dátumom 1.7.2015 nájdete v príslušnej časti starej verzie stránky