ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA


Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti. Okrem týchto informácií budú v tejto časti stránky uverejňované aj prípadné inormácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa) či informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí


Úradne tabule v obci


V obci sú rozmiestnené 4 úradne tabule.

Prvá sa nachádza pri obecnom úrade.
Druhá je oproti pošte.
Tretia je pri bráničke do základnej školy.
Štvrtá je pri konečnej autobusovej zastávke