SYMBOLY OBCE


Každá obec alebo mesto má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce. Niekedy ich môže doplniť aj znelka či hymna obce.

Na tvorbu každého zo symbolov sa vzťahujú osobitné zákonitosti, pravidlá a zvyklostí. Pri erbe sú to heraldické (náuka o erboch), pri vlajke vexilologické (náuka o vlajkách) a pri pečati sigilografické (náuka o pečatiach) pravidlá.

Pri malých obciach je spravidla najstarším symbolom obecná pečať. Najstaršiu podobu obecnej pečate poznáme z roku 1780.


Erb obce


V zelenom štíte z vrcholu zlatej hrudy do tvaru písmena "V" vyrastajúce dva zlaté klasy, z bokov podobne dve zlaté stopky, na každej po troch strieborných kvietkoch.Vlajka obce


Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.Pečať obce


Pečať obce vychádza z obecného erbu uprostred nápisu OBEC LASTOMÍR po obvode spodnej časti pečate. Rastlinný a poľnohospodársky motív vychádza z podľa pečate obce z r. 1865. Existuje ale aj staršia pečať s rovnakým motívom na dokumente z roku 1780.