ŠTATISTICKÉ ÚDAJE


podrobnosti zobrazíte kliknutím na znamienko +


Celkový počet obyvateľov - 1162
Údaj platný k 31.12.2012.
Pomer mužov a žien
K uvedenému dátumu bolo v obci 545 mužov a 617 žien. Z celkového počtu teda muži predstavujú 46,90% a ženy 53,10%.

Produktívny vek
K 31.12.2012 sa za produktívny vek u žien považovalo rozpätie 15-54 rokov a u mužov 15-59 rokov. V súčasnosti sa už táto hranica posunula a o oboch pohlaví je to 62 rokov. K uvedenému dátumu bolo žien v produktívnom veku 314 a mužov 371.

Deti a dôchodcovia
K uvedenému dátumu sa za deti považovala hranica 0-14 rokov a za postproduktívny vek žien viac ako 55 a mužov viac ako 60. V postroduktívnom veku bolo 289 Lastomírčanov a 188 detí.