OBECNÉ NOVINY


Obecné noviny s názvom Lastomírske novinky sú nepravidelne vydávaným občasníkom, ktorý poskytuje základné informácie zo života obce. Je distribuovaný bezplatne, zvyčajne dvakrát ročne, do novinových schránok všetkých obyvateľov obce. Redakčnú radu tvoria najmä učiteľky z našej základnej školy: PaedDr. A. Zásadná, Mgr. D. Rosolová, Mgr. Katarína Sikorai. V rámci obecného zastupiteľstav zodpovedá za vydávanie Komisia pre vydávanie obecných novín. Vo volebnom období 2014-2018 je predsedom komisie Mgr. Ján Palkoci. Členmi komisie sú Bc. Buhuš Jenčík, Vladimír Valuška a Mgr. Anna Zásadná.