PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ, ODVOLANIE A OPRAVNÝ PROSTRIEDOK


Táto časť stránky informuje o mieste, čase a spôsobe, akým možno získavať informácie prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z., informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania. Ďalej informuje o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho súdneho poriadku. Ďalšia časť informuje o postupe, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať. A napokon obsahuje prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve.


Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.


Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad Lastomír. Podateľňou je kancelária Obecného úradu v čase pracovných hodín.


Žiadosti o sprístupnenie informácií možno aj online, prostredníctvom tohto formulára:


Zároveň je možné žiadosť zaslať poštou, faxom, emailom na adresu, telefónne a faxové čísla a email Obecného úradu, ktoré sú uvedené na konci každej web stránky.


Opravný prostriedok pri realizácii práva na slobodný prístup k informáciám

1. Ak povinná osoba vydá rozhodnutie o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie, možno proti nemu podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Lastomíre.


2. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán nerozhodne v 15-dňovej lehote, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.mZa deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia / t.j. druhý deň po uplynutí 15-dňovej lehoty na rozhodnutie odvolacieho orgánu o odvolaní /.


3. Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať aj v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Košiciach v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.