ROZPOČET OBCE


Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce. Základnou legislatívnou normou je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý rozpočet je členený na príjmovú a výdavkovú časť. Výsledný návrh rozpočtu musí obsahovať aj výhľadový rozpočet na ďalšie dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návrh na dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.


rozpocet 2018
Schválený rozpočet 2018
rozpocet 2017
Schválený rozpočet obce
rozpocet ...
...
rozpocet 2015
Schválený rozpočet obce
rozpocet ...
...
rozpocet 2017
Záverečný účet
rozpocet 2016
Záverečný účet
rozpocet 2015
Záverečný účet
rozpocet 2018
Správa kontrolóra k rozpočtu 2018
rozpocet ...
...
rozpocet ...
...
rozpocet ...
...
rozpocet ...
...
rozpocet 2017
Výročná správa
rozpocet 2016
Výročná správa
rozpocet 2015
Výročná správa