ROZPOČET OBCE


Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce. Základnou legislatívnou normou je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý rozpočet je členený na príjmovú a výdavkovú časť. Výsledný návrh rozpočtu musí obsahovať aj výhľadový rozpočet na ďalšie dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návrh na dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstvaRokovanie plánované na december 2023


rozpocet Rozpočet 2024 - 2026
Na prerokovanie 12/2023
rozpocet Návrhy VZN
Na prerokovanie 12/2023

Rokovanie plánované na marec 2023


rozpocet Príjmy rok 2022
Na prerokovanie 03/2023
rozpocet Výdavky rok 2022
Na prerokovanie 03/2023

Rokovanie plánované na október 2022


rozpocet Rozpočet 2Q príjem
Na prerokovanie 10/2022
rozpocet Rozpočet 2Q výdaj
Na prerokovanie 10/2022Výhľadový rozpočet na najbližšie dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento návrh na dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.rozpocet PLÁNOVANÝ ROZPOČET 2023 - 2025
Plánovaný rozpočet 2023 až 2025
rozpocet PLÁNOVANÝ ROZPOČET 2020 - 2022
Plánovaný rozpočet 2020 až 2022
rozpocet PLÁNOVANÝ ROZPOČET 2019 - 2021
Plánovaný rozpočet 2019 až 2021


Časť dokumentov je schvaľovaných až po uzavretí roka. Príkladom je záverečný účet, ktorý za rok 2018 schváli Obecné zastupiteľstvo až v roku 2019. Pracovné materiály, sú preto uvedené vyššie a do tejto tabuľky sa dostanú až po prerokovaní a odsúhlasení OZ.rozpocet 2024
Schválený rozpočet 2024
rozpocet 2019
...
rozpocet 2018
Schválený rozpočet 2018
rozpocet 2017
Schválený rozpočet obce
rozpocet 2022
Záverečný účet
rozpocet 2020
Záverečný účet
rozpocet 2019
Záverečný účet
rozpocet 2018
Záverečný účet
rozpocet 2017
Záverečný účet
rozpocet 2022
Výročná správa
rozpocet 2021
Výročná správa
rozpocet 2019
Výročná správa
rozpocet 2018
Výročná správa
rozpocet 2017
Výročná správa

Činnosť hlavného kontrolóra. Viacero správ sa uverejňuje až po skončení aktuálneho kalendárneho roka, po vykonaní kontrolnej činnosti a po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve.rozpocet 2020
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lastomír za rok 2020
rozpocet 2020
Správa kontrolóra k rozpočtu 2020
rozpocet 2020
Správa o kontrolnej činnosti 2020