MIESTNE DANE A POPLATKY


Miestne dane predstavujú špeciálnu skupinu zdanenia občanov. Ich výšku určujú obce a tvoria podstatnú časť rozpočtu obce.
Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z.


Medzi miestne dane patria: