ROKOVANIA A HLASOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


V tejto časti internetovej stránky si môžete pozrieť zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva, prijaté uznesenia, hlasovania jednotlivých poslancov a ich účasť na zasadnutiach vo volebnom období 2014 - 2018. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva a údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií sú priamo v texte schválených a zverejnených zápisníc. Zápisnice uverňujeme až po ich podpise overovateľmi, zvyčajne teda počas ďalšieho rokovania OZ. Takmer všetky rokovania Obecného zastupiteľstva sú verejné a môžete sa ich zúčastniť. Zvyčajne sa konajú v zadnej miestnosti Kultúrneho domu, výnimočne priamo v hlavnej sále kultúrneho domu, prípadne v kancelárii Obecného úradu.


rok 2018 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 03/2018 zápisnica/uznesenie
OZ - 06/2018 zápisnica/uznesenie
OZ - 07/2018 zápisnica/

OZ - 09/2018 zápisnica/uznesenie

rok 2017 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 02/2017 zápisnica/uznesenie
OZ - 05/2017 zápisnica/uznesenie
OZ - 06/2017 zápisnica/uznesenie

OZ - 07/2017 zápisnica/uznesenie
OZ - 09/2017 zápisnica/uznesenie
OZ - 12/2017 zápisnica/uznesenie

rok 2016 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 02/2016 zápisnica/uznesenie
OZ - 05/2016 zápisnica/uznesenie
OZ - 06/2016 zápisnica/uznesenie

OZ - 08/2016 zápisnica/uznesenie
OZ - 09/2016 zápisnica/uznesenie
OZ - 12/2016 zápisnica/uznesenie

rok 2015 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 11.02.2015 zápisnica/uznesenie
OZ - 30.03.2015 zápisnica/uznesenie
OZ - 01.06.2015 zápisnica/uznesenie
Mimoriadne OZ - 03.06.2015 zápisnica/uznesenie
OZ - 24.08.2015 zápisnica/uznesenie
OZ - 19.11.2015 zápisnica/uznesenie
OZ - 15.12.2015 zápisnica/uznesenie

rok 2015 - zasadnutie komisií

28.05.2015 Komisia pre informovanosť a publicitu zápisnicarok 2014

Rokovanie OZ - 11.12.2014 zápisnica/uznesenie